Huishoudelijk Regelement

Zoals een goede vereniging betaamt heeft ook onze vereniging een huishoudelijk reglement.

Hierin staan o.a. de rechten en plichten vermeld van het bestuur. Tevens zijn de taken van voorzitter, de secretaris en de penningmeester omschreven.

Maar niet alleen over de werkwijze van het bestuur maar ook over rechten en plichten van de leden is er aandacht.
Zo staat beschreven hoe men lid kan worden en waaraan een lid moet voldoen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Bestuur, verkiezingen en aftreding.
Artikel 1.
De leden van het bestuur worden gekozen door de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor de tijd van 4 jaar.
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
Deze algemene ledenvergadering kiest uit het voltallige bestuur een voorzitter.
De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.
Op even jaren treed een even aantal af, op oneven jaren een oneven aantal leden af, volgens door het bestuur op te maken rooster wordt zodanig opgemaakt, dat de voorzitter en de secretaris niet in hetzelfde jaar aftreden.

Klik hier voor het hele regelement.